ContactAfhalenBetalenLevering

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem België  BE 0694.709.446 Artikel 1: Algemene bepalingen De e-commerce website van Goederenenzo, een BVBA met maatschappelijke zetel te Torhout België, RPR Gent afdeling Oostende biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Goederenenzo moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door goederenenzo aanvaard zijn. Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend. Zie Portkosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Artikel 3: Aanbod Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden goederenenzo niet. Goederenenzo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Goederenenzo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door goederenenzo. Goederenenzo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Artikel 4: Online aankopen • Plaats uw bestelling zie u verzendkosten en kies uw betaal keuze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :  • via Overschrijving op rekeningnummer BE 77 0018 3651 4942 
BIC: GEBABEBB
Na ontvangst van het factuur bedrag via overschrijving worden de goederen verstuurd. Afhalen kan ook in onze winkel te Zedelgem = betalen bij afhalen cash of met bankcontact vanaf 10 €. Goederenenzo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering gebeurt door Bpost. Zie link Portkosten bij bestelling. Leveringen worden door ons op Maandag binnen gebracht (behalve op feestdagen). Je levering ontvangt je tijdens de weekdagen door Bpost. Hou rekening met Feestdagen en eventuele stakingen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Zie levering voorwaarden Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Goederenenzo. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van de zendingen. Beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Goederenenzo was geboden. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Goederenenzo. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Goederenenzo te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 7: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Goederenenzo. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem België via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk met e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan goederenenzo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan  Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken. "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant". De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun ongeopende oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Goederenenzo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Goederenenzo geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.  Goederenenzo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën: De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst ; • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Goederenenzo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Artikel 8: Garantie Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de ongeopende oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Bpost kantoor en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Goederenenzo. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Goederenenzo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 7 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Artikel 9: Klantendienst De klantendienst van Goederenenzo is bereikbaar op mail of adres tijdens openings uren Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Artikel 10: Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Goederenenzo beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Goederenenzo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Artikel 11: Privacy De verantwoordelijke voor de verwerking, Goederenenzo respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Wij gebruiken jouw ontvangen gegevens voor facturatie, verzending en nieuwsbrieven. Die slaan we op. o.a.: aanspreektitel, naam, adres, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel btw nr. alsook uw eerdere facturen. We bewaren deze gegevens dan ook. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Goederenenzo Berkenhagestraat 3 te 8210 Zedelgem België. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Bpost De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Goederenenzo heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Goederenenzo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op  ons contact formulier. Artikel 12: Gebruik van cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Goederenenzo gebruikt cookies waarvoor: Functionele cookie Taalkeuze 30 dagen Functionele cookie Valutakeuze 30 dagen Functionele cookie Winkelmandje 30 dagen Functionele cookie Sorteervolgorde producten Huidige sessie Functionele cookie Lijstweergave producten Huidige sessie Functionele cookie Productfilters Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Goederenenzo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 14: Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Goederenenzo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Artikel 15: Bewijs De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Afdrukken

Home Postzegels Veiligheidsmaatregelen Our Story Retour Leeshoekje

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be